متن شعر

خاموشی گلوله سربی

خاموشی گلوله سربی

ای چشم نیلگونه ی دریا
ترکیب روشنایی شبگیر رستخیز
با ظلمت شبان پس از مرگ
آیینه نگاه غزالان و آهوان
بی رحمی سکوت تو
امشب
در پاسخ ترنم این شور و اشتیاق
خاموشی گلوله ی سربی ست
در خون گرم سینه ی قرقاول جوان


تعداد دفعات مشاهده: 286