متن شعر

دلبری و بی​دلی اسرار ماست

دلبری و بی​دلی اسرار ماست
نوبت کهنه فروشان درگذشت
نوبهاری کو جهان را نو کند
عقل اگر سلطان این اقلیم شد
آنک افلاطون و جالینوس ماست
گاو و ماهی ثری قربان ماست
هر چه اول زهر بد تریاق شد
دعوی شیری کند هر شیرگیر
ترک خویش و ترک خویشان می​کنیم
خودپرستی نامبارک حالتی​ست
هر غزل کان بی​من آید خوش بود
شمس تبریزی به نور ذوالجلال
 
کار کار ماست چون او یار ماست
نوفروشانیم و این بازار ماست
جان گلزارست اما زار ماست
همچو دزد آویخته بر دار ماست
پرفنا و علت و بیمار ماست
شیر گردونی به زیر بار ماست
هر چه آن غم بد کنون غمخوار ماست
شیرگیر و شیر او کفتار ماست
هر چه خویش ما کنون اغیار ماست
کاندر او ایمان ما انکار ماست
کاین نوا بی​فر ز چنگ و تار ماست
در دو عالم مایه اقرار ماست
تعداد دفعات مشاهده: 84