متن شعر

دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان

دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان
از درون سو آشنا و از برون بیگانه رو
چونک دلبر خشم گیرد عشق او می گویدم
راست ماند تلخی دلبر به تلخی شراب
پیش او مردن به هر دم از شکر شیرینتر است
شاد روزی کاین غزل را من بخوانم پیش عشق
مرغ جان را عشق گوید میل داری در قفص
 
گر زبانش تلخ گوید قند دارد در دهان
این چنین پرمهر دشمن من ندیدم در جهان
عاشق ناشی مباش و رو مگردان هان و هان
سازوار اندر مزاج و تلخ تلخ اندر زبان
مرده داند این سخن را تو مپرس از زندگان
سجده​ای آرم بر زمین و جان سپارم در زمان
مرغ گوید من تو را خواهم قفص را بردران
تعداد دفعات مشاهده: 78