متن شعر

در هجر همی بسوزم از شرم خیال

در هجر همی بسوزم از شرم خیال
در وصل همی بسوزم از بیم زوال

پروانهٔ شمع را همین باشد حال
در هجر نسوزد و بسوزد ز وصال

تعداد دفعات مشاهده: 170