متن شعر

هر جان که بجان نیست گرفتار او را

هر جان که بجان نیست گرفتار او را
با آن دل خفته کی بود کار او را

در هر جایی که جای گیرد آن بحر
حالی بکُشد به تشنگی زار او را

تعداد دفعات مشاهده: 171