متن شعر

شاهی که به نعلین رخ مه آراست

شاهی که به نعلین رخ مه آراست
گشت از قدمش پشت کج گردون راست

بر حسن مه چارده انگشت نهاد
مه را بشکست وز آن شب انگشت نماست

تعداد دفعات مشاهده: 407