متن شعر

تا دلبر خویش را نبینیم

تا دلبر خویش را نبینیم
ما به نشویم از نصیحت
اندر دل درد خانه داریم
در حلقه عاشقان قدسی
حاشا که ز عقل و روح لافیم
گر از عقبات روح جستی
چون فتنه نشان آسمانیم
چون ساده​تر از روان پاکیم
پژمرده شود هزار دولت
گر متهمیم پیش هستی
ما پشت بدین وجود داریم
تبریز ببین چه تاجداریم
 
جز در تک خون دل نشینیم
چون گمره عشق آن بهینیم
درمان نبود چو همچنینیم
سرحلقه چو گوهر نگینیم
آتش در ما اگر همینیم
مستانه مرو که در کمینیم
چون است که فتنه زمینیم
پرنقش چرا مثال چینیم
ما تازه و تر چو یاسمینیم
اندر تتق فنا امینیم
کاندر شکم فنا جنینیم
زان سر که غلام شمس دینیم
تعداد دفعات مشاهده: 59