متن شعر

روز ما را دیگران را شب شده

روز ما را دیگران را شب شده
تیر دولت​های ما پیروز شد
روز خندان در رخ عین الیقین
برپریده مرغ ایمانت کنون
هر دمی روز است اندر کان جان
عاشقان را روزهای بی​نشان
 
ز آفتابی اختران را شب شده
تیر جست و مر کمان را شب شده
کافرستان گمان را شب شده
بی​امان خواهی امان را شب شده
روز نقد توست کان را شب شده
عاقل رسم و نشان را شب شده
تعداد دفعات مشاهده: 82