متن شعر

و چیزها اندر این نامه بیابد

و چیزها اندر این نامه بیابد

كه سهمگین نماید
و ایننیكوست
چون مغز او بدانی
تو رادرست گردد و دلپذیر آید
چون ماران كه از دوش ضحاك
برآمدند
این همه درست آید به نزدیك دانایان و بخردان به معنی
و آن كه دشمن دانش بود این را زشت گرداند
و اندر جهان شگفتتی است
مقدمه شاهنامه ابومنصویری


تعداد دفعات مشاهده: 304