متن شعر

هر که را ذوق دین پدید آید

هر که را ذوق دین پدید آید
آن چنان عقل را چه خواهی کرد
عقل بفروش و جمله حیرت خر
نه از آن حالتیست ای عاقل
نشود باز این چنین قفلی
گر درآیند ذره ذره به بانگ
چه شود بیش و کم از این دریا
هر که رو آورد بدین دریا
 
شهد دنیاش کی لذیذ آید
که نگوسار یک نبیذ آید
که تو را سود از این خرید آید
که در او عقل کس بدید آید
گر همه عقل​ها کلید آید
آن همه بانگ ناشنید آید
بنده گر پاک وگر پلید آید
گر یزیدست بایزید آید
تعداد دفعات مشاهده: 60