متن شعر

ای دوست بدان کاین فلک پیروزه

ای دوست بدان کاین فلک پیروزه
از حلقهٔ جمع ما کند دریوزه

هر کس که کشد دمی ازین پستان شیر
بالغ گردد گرچه بود یک روزه

تعداد دفعات مشاهده: 95