متن شعر

تا ظن نبری که مشکلی نیست مرا

تا ظن نبری که مشکلی نیست مرا
در هر نفسی درد دلی نیست مرا

مشکل‌تر ازین چیست؟ که ایام شباب
ضایع شد و هیچ منزلی نیست مرا

تعداد دفعات مشاهده: 282