متن شعر

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم
هما ز کوچه این استخوان بدر نرود

تعداد دفعات مشاهده: 244