متن شعر

ای منزل دوست، خوش هوایی داری

ای منزل دوست، خوش هوایی داری
پیداست که بوی آشنایی داری

خاک کف تو چو سرمه در دیده کشم
زیرا که نشان از کف پایی داری

تعداد دفعات مشاهده: 121