متن شعر

ما به تماشای تو بازآمدیم

ما به تماشای تو بازآمدیم
سیل غمت خانه دل را ببرد
چون سر ما مطبخ سودای توست
از سر چه صد رسن انداختی
ناله سرنای تو در جان رسید
 
جانب دریای تو بازآمدیم
زود به صحرای تو بازآمدیم
بر سر سودای تو بازآمدیم
تا سوی بالای تو بازآمدیم
در پی سرنای تو بازآمدیم
تعداد دفعات مشاهده: 68