متن شعر

سفرنامه ی باران

سفرنامه ی باران

آخرین برگ سفرنامه ی باران
این است
که زمین چرکین است


تعداد دفعات مشاهده: 328