متن شعر

پروانه به شمع گفت: دمسازی من

پروانه به شمع گفت: دمسازی من
میبینی و میکنی سراندازی من

با این همه گر چه نیست با جان بازی
در عشق تو کس نیست به جانبازی من

تعداد دفعات مشاهده: 213