متن شعر

دلبر چو دلم به عشوه بربود برفت

دلبر چو دلم به عشوه بربود برفت
غمهای مرا به غمزه بفزود برفت

بس دیر به دست آمد و بس زود برفت
آتش به من اندر زد و چون دود برفت

تعداد دفعات مشاهده: 106