متن شعر

گویم سخن لب تو یا نی

گویم سخن لب تو یا نی
ای گفته ما غلام آن دم
این جا که منم بجز خطا نی
این جا گفتن ز روی جسم است
سیاره همی​روند پا نی
رنجورانند همچو ایوب
بی چشمانند همچو یعقوب
ره پویانند همچو ماهی
از رشک تو من دهان ببستم
 
ای لعل لب تو را بها نی
کان جا همگی تویی و ما نی
و آن جا که تویی بجز عطا نی
و آن جا همه هستی است جا نی
صد مشک روانه و سقا نی
دریافته صحت و دوا نی
بینا شده چشم و توتیا نی
بینند طریق​ها ضیا نی
شرح تو رسد به منتها نی
تعداد دفعات مشاهده: 47