متن شعر

وقت است که بر لاله خروشی بزنیم

وقت است که بر لاله خروشی بزنیم
بر سبزه و گل‌خانه فروشی بزنیم

دفتر به خرابات فرستیم به می
بر مدرسه بگذریم و دوشی بزنیم

تعداد دفعات مشاهده: 119