متن شعر

گفتی که زیان کنی زیان گیر

گفتی که زیان کنی زیان گیر
گفتی که تو روبهی نه​ای شیر
گفتی که ز دل خبر نداری
 
گفتی که تو ملحدی چنان گیر
ما را سقط همه سگان گیر
ای مونس دل مرا زبان گیر
تعداد دفعات مشاهده: 34