متن شعر

نخواهم با تو پیوستن به یاری

نخواهم با تو پیوستن به یاری
تو خواهی گریه میکن، خواه زاری

تعداد دفعات مشاهده: 369