متن شعر

پیش رویت قمر نمی‌تابد

پیش رویت قمر نمی‌تابد
خور ز حکم تو سر نمی‌تابد

آتش اندر درون شب بنشست
که تنورم مگر نمی‌تابد

بار عشقت کجا کشد دل من
که قضا و قدر نمی‌تابد

ناوک غمزه بر دل سعدی
مزن ای جان چو بر نمی‌تابد

تعداد دفعات مشاهده: 79