متن شعر

چون خط تو باعث گنه خواهد شد

چون خط تو باعث گنه خواهد شد
هر روز هزار دل ز ره خواهد شد

زین شیوه که خط تو محقق افتاد
دیوان من از خطت سیه خواهد شد

تعداد دفعات مشاهده: 186