متن شعر

ای از کرمت مصلح و مفسد به امید

ای از کرمت مصلح و مفسد به امید
وز رحمت تو به بندگان داده نوید

شد موی سفید و من رها کرده نیم
در نامهٔ خود بجای یک موی سفید

تعداد دفعات مشاهده: 116