متن شعر

جان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر

جان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر
از باده بسی ساغر فربه کن هر لاغر
ای بر در و بام تو از لذت جام تو
سودای تو می​آرد زان می که نه قی آرد
 
من نیک سبک گشتم آن رطل گران زوتر
هر چند سبک دستی ای دست از آن زوتر
جان​ها به صبوح آیند من از همگان زوتر
از سینه به چشم آید از نور عیان زوتر
تعداد دفعات مشاهده: 54