متن شعر

پروانه به شمع گفت: میسوزم خویش

پروانه به شمع گفت: میسوزم خویش
شمعش گفتا که نیستی دور اندیش

یک لحظه تو سوختی و رستی از خویش
من شب تا روز سوختن دارم پیش

تعداد دفعات مشاهده: 215