متن شعر

سیر این دل خسته کی شود ازتو مرا

سیر این دل خسته کی شود ازتو مرا
ره سوی تو بسته کی شود از تو مرا

گر زانکه کشی به قهر بندم از بند
امید گسسته کی شود ازتو مرا

تعداد دفعات مشاهده: 119