متن شعر

زین خط که لعل تو کنون میآرد

زین خط که لعل تو کنون میآرد
دل خود که بود که جان جنون میآرد

سبزی خط تو سرخ روئی من است
کان سبزه مرا خطّ به خون میآرد

تعداد دفعات مشاهده: 199