متن شعر

زلفِ تو به هم در اوفتاده عجب است

زلفِ تو به هم در اوفتاده عجب است
گه سرکش و گاه سر نهاده عجب است

جانا! مژهٔ من است در آب مدام
تیرِ مژهٔ تو آب داده عجب است!

تعداد دفعات مشاهده: 112