متن شعر

گردِ تو درآمده چنین دریایی

گردِ تو درآمده چنین دریایی
تو راه به یک قطره نبردی جایی

دانی که درین عالم پر سر چونی
چون در چمن بهشت نابینایی

تعداد دفعات مشاهده: 191