متن شعر

خود را، سوی خود،‌رهگذری باید کرد

خود را، سوی خود،‌رهگذری باید کرد
وین کار قوی نه سرسری باید کرد

هر چیز که هست هر یکی آیینهست
در آینهها جلوهگری باید کرد

تعداد دفعات مشاهده: 195