متن شعر

این عین مکان همان مکان است که بود

این عین مکان همان مکان است که بود
وین عین زمان همان زمان است که بود

صد جامه اگر به ذرهای در پوشند
انگشت بر او نه که همان است که بود

تعداد دفعات مشاهده: 201