متن شعر

دارد درویش نوش دیگر

دارد درویش نوش دیگر
در وقت سماع صوفیان را
تو صورت این سماع بشنو
صد دیگ به جوش هست این جا
همزانوی آنک تش نبینی
درویش ز دوش باز مست است
ماییم چو جان خموش و گویا
 
و اندر سر و چشم هوش دیگر
از عرش رسد خروش دیگر
کایشان دارند گوش دیگر
دارد درویش جوش دیگر
سرمست ز می فروش دیگر
غیر شب و روز دوش دیگر
حیران شده در خموش دیگر
تعداد دفعات مشاهده: 53