متن شعر

ای از کرم تو کار ما راست

ای از کرم تو کار ما راست
عاشق به جهان چه غصه دارد
هر باد چغانه​ای گرفته
هر آب چو پرده دار گشته
هر بلبل مست بر نهالی
بسیار مگو که وقت آش است
 
هر جای که خرمی​ست ما راست
تا جام شراب وصل برجاست
کو منتظر اشارت ماست
اندر پس پرده طرفه بت​هاست
ماننده راح روح افزاست
چون گرسنگی قوم شش تاست
تعداد دفعات مشاهده: 91