متن شعر

در هر سخنی که سر بدان آوردم

در هر سخنی که سر بدان آوردم
تا سر ننهم دران سخن سرکردم

آخر چه دلی بود که آن خون نشود
دردش نکند این سخن پُر دردم

تعداد دفعات مشاهده: 99