متن شعر

بحری که در آسمان زمین خواهد بود

بحری که در آسمان زمین خواهد بود
آنجا وینجا همان، همین خواهد بود

از فوق العرش تاثری قطرهٔ اوست
آن دریا را قطره چنین خواهد بود

تعداد دفعات مشاهده: 201