متن شعر

وصف تو که سرگشتهٔ او هر فلکی است

وصف تو که سرگشتهٔ او هر فلکی است
نه لایق سوز دل هر بی نمکی است

در جنب تو هر دو کون کی سنجد هیچ
کانجا که توئی دو کون و یک ذرّه یکی است


تعداد دفعات مشاهده: 167