متن شعر

یا ربا این لطف​ها را از لبش پاینده دار

یا ربا این لطف​ها را از لبش پاینده دار
ای بسی حق​ها که دارد بر شب تاریک ماه
هست منزل​های خوش مر روح را از مذهبش
طفل جان در مکتبش استاد استادان شدست
لشکر دین را ز شاهم شمس تبریزی ضیاست
 
او همه لطفست جمله یا ربش پاینده دار
ای خدای روز و شب تو بر شبش پاینده دار
ای خدایا روح را بر مذهبش پاینده دار
ای خدا این طفل را در مکتبش پاینده دار
ای خدایا تا ابد بر موکبش پاینده دار
تعداد دفعات مشاهده: 112