متن شعر

عمری بادت کزو به رشک آید نوح

عمری بادت کزو به رشک آید نوح
راحی به کفت کزو خجل گردد روح

شام همه شبهات به صبح آبستن
صبح همه روزهات ضامن به صبوح

تعداد دفعات مشاهده: 116