متن شعر

خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن

خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن
تو روز پرنور و لهب ما در پی تو همچو شب
ای آفتابی در حمل باغ از تو پوشیده حلل
ای آفتابت دایه​ای ما در پیت چون سایه​ای
 
ای ماه برهم می زنی عهد ثریا نی مکن
هر جا که منزل می کنی آییم آن جا نی مکن
بی تو بماند از عمل در زخم سرما نی مکن
ای دایه بی​الطاف تو ماندیم تنها نی مکن
تعداد دفعات مشاهده: 44