متن شعر

کی باشد که ز طلعت دون شما

کی باشد که ز طلعت دون شما
ما رسته و رسته ریش‌ملعون شما


ما نیز بگردیم و نباید گشتن
چون ... خری گرد در ... شما

تعداد دفعات مشاهده: 349