متن شعر

ای مورچهٔ خط! بدمیدی آخر

ای مورچهٔ خط! بدمیدی آخر
برگرد مهش خط کشیدی آخر

گویند که در مه نرسد هرگز مور
ای مور! به ماه چون رسیدی آخر

تعداد دفعات مشاهده: 182