متن شعر

ایا هوای تو در جان​ها سلام علیک

ایا هوای تو در جان​ها سلام علیک
ایا کسی که هزاران هزار جان و روان
به وقت خواندن آن نامه​های خون آلود
تو می​خرامی و خورشید و ماه در پی تو
به خاک پای تو هر دم همی​کنند پیغام
تو تیزگوش تری از همه که هر نفست
سلام خشک نباشد خصوص از شاهان
چنانک کرد خداوند در شب معراج
زهی سلام که دارد ز نور دنب دراز
گذشت این همه ای دوست ماجرا بشنو
 
غلام می​خری ارزان بها سلام علیک
همی​کشند ز هر سو تو را سلام علیک
بخوان ز جانب این آشنا سلام علیک
همی​دوند که​ای خوش لقا سلام علیک
هزار چشم که ای توتیا سلام علیک
ز غیب می​رسد از انبیا سلام علیک
هزار خلعت و هدیه​ست با سلام علیک
به نور مطلق بر مصطفی سلام علیک
چنین بود چو کند کبریا سلام علیک
ولیک پیشتر از ماجرا سلام علیک
تعداد دفعات مشاهده: 141