متن شعر

ای بر سر و پا گشته داری سر حیرانی

ای بر سر و پا گشته داری سر حیرانی
در زلف چو چوگانت غلطیده بسی جان​ها
از کون حذر کردم وز خویش گذر کردم
من یوسف دلخواهم چاه زنخت خواهم
هم باده آن مستم هم بسته آن شستم
ای عقل شده مهتر ای گشته دلت مرمر
ور نه بستیزم من در کار تو خیزم من
از دولت مخدومی شمس الحق تبریزی
 
با حلقه عشاقان رو بر در حیرانی
وز بهر چنان مشکی جان عنبر حیرانی
در شاه نظر کردم من چاکر حیرانی
هم مومن این راهم هم کافر حیرانی
تا چست برون جستم از چنبر حیرانی
آخر تو یکی بنگر در دلبر حیرانی
خون تو بریزم من از خنجر حیرانی
هم فربه عشقم من هم لاغر حیرانی
تعداد دفعات مشاهده: 87