متن شعر

خورشید به زیر دام معشوقهٔ ماست

خورشید به زیر دام معشوقهٔ ماست
مه با همه حسن نام معشوقهٔ ماست


امروز جهان به کام معشوقهٔ ماست
عالم همه بانگ و نام معشوقهٔ ماست

تعداد دفعات مشاهده: 238