متن شعر

حامی جهان ز جور افلاک برفت

حامی جهان ز جور افلاک برفت
بنیاد نظام عالم خاک برفت

آن زهر زمانه را چو تریاک برفت
او رفت و سعادت از جهان پاک برفت

تعداد دفعات مشاهده: 128