متن شعر

در ذات تو سالها سخن راندهایم

در ذات تو سالها سخن راندهایم
بسیار کتاب دیده و خواندهایم

هم با سخنِ پیرزنان آمدهایم
کای تو همه تو! جمله فرو ماندهایم

تعداد دفعات مشاهده: 155