متن شعر

37

37

باور نمی کنید که حتی هنوز هم
در شرق آفتاب نخستین دمیده است ؟
و برق آن نگاه نوازنده
در بند بند جان من
آواز زندگی ست ؟
باور نمی کنید که ... ؟،
سیماب صبحگاهی
از سر بلندترین کگوهها فرو می ریخت
ای کاش شوکران شهامت من کو ؟


تعداد دفعات مشاهده: 361