متن شعر

گر بداند لذت جان باختن در راه عشق

گر بداند لذت جان باختن در راه عشق
هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را

عشق داند تا چه آسایش بود در ترک جان
ذوق این معنی نباشد عقل دوراندیش را

تعداد دفعات مشاهده: 271